Polityka Prywatności - Bielany Business Center

Przejdź do treści

Menu główne:

Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzany Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego procesu znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych
My, FROMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-830), przy ul. Zjednoczenia 36 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących swoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez e-mail: biuro@bielanybc.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy:
- w celach związanych z utrzymaniem relacji biznesowych oraz koordynacją wykonania umów handlowych zawartych z podmiotem, w imieniu którego działasz, w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO);
- w innych celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w tym celach analitycznych oraz w celach marketingu bezpośredniego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO);

3. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:
- Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu: podmiotom świadczącym obsługę rachunkową, kadrowo-płacową, prawną oraz informatyczną.
- FROMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-830), przy ul. Zjednoczenia 36, czyli naszemu wspólnikowi.

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nastąpi to jednak zgodnie z zasadą ekwiwalentności ochrony zapewnionej przez przepisy RODO/GDPR.

5. Okres przechowywania danych osobowych

- Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z relacjami biznesowymi pomiędzy nami, a podmiotem w imieniu którego działasz, przechowywane będą przez okres, przez jaki mogą być niezbędne dla wykonania zawartych umów oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub do czasu gdy sami uznamy, że się zdezaktualizowały;

6. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści);
- prawo do usunięcia danych:
Jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
- prawo do ograniczenia przetwarzania:
Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub jeśli nie chcesz abyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Wskaż nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych:
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, ograniczeń stawianych Ci przez przepisy prawa – niepodanie tych informacji uniemożliwi nam komunikację w celu prowadzenia współpracy gospodarczej.
***
Warszawa, dnia 25 maja 2018 roku

Kontakt

Froma Sp. z o.o. Sp. komandytowa
01-830 Warszawa
Al. Zjednoczenia 36
Tel:+48 22 295 04 78
Tel:+48 512 600 683
biuro@bielanybc.plDesigned by Punkt Reklam
Polityka Prywatności


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego